Speciale uitgave: Esoterische Cyclus

Een speciale uitgave vormt het boek Esoterische Cyclus dat in februari 2023 is verschenen. Bijzonder is niet alleen de omvang, bijna achthonderd pagina’s, maar ook het feit dat dit boek als uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland tot stand is gekomen in coöperatie met de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen.

Lees verder »

Boekpresentatie Wetenschap en wereldbeeld

De nieuwe uitgave in 2022 van Rudolf Steiner in de reeks Werken en voordrachten is ‘Wetenschap en wereldbeeld. Het spirituele perspectief’. Samensteller en inleider van dit boek is dr. Jesse Mulder. De boekpresentatie vindt op zondag 30 oktober 2022 plaats in het Elisabeth Vreedehuis in Den Haag. Behalve samensteller Jesse Mulder zullen ook prof.dr. Olaf Dekkers en prof.ing. Klaas van Egmond ingaan op dit onderwerp.

Lees verder »

Schoonheid, ruimte & cadans

De nieuwe vormgeving van de boeken van Steiner Vertalingen is ontworpen door grafisch vormgever Angelique Kleijne. Een gesprek over aandacht voor de inhoud naar de ‘letter’ en naar de ‘geest’.

Lees verder »

Bakens verzetten

‘We hebben net zozeer een woord nodig voor “ongeborenheid” als voor “onsterfelijkheid” wanneer we het over de mensenziel hebben.’ Deze zin raakt de kern van de voordrachten in het net verschenen boek Uit de sterren.

Lees verder »

De weg van idee tot vorm

Bij het initiëren van mijn projecten laat ik me graag leiden door mijn nieuwsgierigheid naar andere manieren van denken en ervaren. Hoe zorgvuldiger je vooral bij het beginpunt bent, hoe mooier het in de vorm komt.

Lees verder »

Opnieuw doordringen tot de bron  

Het leven vraagt van tijd tot tijd om een ontwikkelingsstap te zetten. Dat ervaren wij in ons werk aan de Rudolf Steiner Vertalingen nu ook weer. Na 28 jaar en bijna zeventig boeken is de situatie zo veranderd dat we niet zomaar op de oude voet kunnen doorgaan.

Lees verder »
Inleidend

Leeswijzer Eerste kennismaking

Rudolf Steiner heeft zijn levensvisie en spirituele inzichten verwoord in een groot aantal boeken en in honderden voordrachten. In zijn boeken richtte Steiner zich tot een algemeen publiek; deze geschreven werken zijn dus toegankelijk voor

Lees verder »
Leeswijzer

Leeswijzer Reïncarnatie

Op grond van zijn spirituele onderzoek was reïncarnatie voor Rudolf Steiner een realiteit. Een aanwijzing daarvoor is dat elk mens met zeer verschillende vaardigheden en gebreken ter wereld komt. Terwijl elke diersoort een in hoofdzaken

Lees verder »
Leeswijzer

Leeswijzer Opvoeding en onderwijs

Opvoeding en onderwijs Over de spirituele en creatieve kern van de vrijeschoolpedagogie, voordrachten uitgesproken voor een academisch publiek in Engeland.   In het midden de mens – De bronnen van goed onderwijs Steiner pleit voor

Lees verder »
Leeswijzer

Leeswijzer Natuur en kosmos

De kringloop van het jaar Over het innerlijke leven van de aarde in de wisseling van de seizoenen. Deze kleurrijke voordrachten maken duidelijk hoe de traditionele christelijke feesten hun voorlopers hadden in de oude ‘heidense’

Lees verder »
Leeswijzer

Leeswijzer Mysteriën

Vanouds kennen alle culturen inwijdingsriten, waarin vaak na lange periodes van scholing en loutering individuen inzicht werd verleend in de wereld van de goden. Uit deze scholen kwamen de leiders van het volk voort. De

Lees verder »
Leeswijzer

Leeswijzer Maatschappij

Sociale toekomst Deze voordrachten over maatschappelijke ontwikkeling vormen een toegankelijke inleiding tot Steiners visie op het sociale leven. Steiner belicht de blinde vlekken van zowel het liberalisme als het socialisme en schetst de grondtrekken van

Lees verder »
Christendom

Leeswijzer Christendom

Antroposofie is geen religie – en toch ziet Rudolf Steiner in het christendom een fundamentele werkelijkheid. Voor de duidelijkheid: Steiner doelde hiermee niet op het kerkelijke christendom, maar op het kosmische. Zeer kort gezegd: In

Lees verder »
Kunst

Leeswijzer Kunst

Behalve filosoof en onderzoeker van de geest was Rudolf Steiner ook kunstenaar. Zijn werk omvat schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en een nieuwe bewegingskunst (euritmie). In boekvorm zijn die creaties maar beperkt over te brengen. Dat geldt

Lees verder »
Gezondheid

Leeswijzer Gezondheid

Door de gezonde en de zieke mens en ook de natuur met een spirituele blik waar te nemen, kwam Rudolf Steiner tot nieuwe inzichten over gezonde leefwijzen en de achtergrond van ziekten.   Gezondheid, ziekte,

Lees verder »
Geschiedenis

Leeswijzer Geschiedenis

Terwijl de rubriek ‘Evolutie’ de grootschalige ontwikkelingsprocessen omvat die in lange tijden evolutionair rond en op de aarde hebben plaatsgevonden, komen onder ‘Geschiedenis’ de ontwikkelingen ter sprake die zich in (pre)historische tijden bij de verschillende

Lees verder »
Filosofie

Leeswijzer Filosofie

De kernvraag van de filosofie is vanouds: hoe komt een mens tot ware inzichten? Het dominante antwoord op die vraag is sinds enkele eeuwen: door onderzoek van de materie. Steiners antroposofie geeft een veelzijdiger antwoord

Lees verder »
Evolutie

Leeswijzer Evolutie

Evolutie in de breedste zin van het woord is een hoofdthema van de antroposofie. De hele kosmos, de mensheid inbegrepen, heeft een grootse ontwikkeling doorgemaakt, die nu aan een keerpunt is gekomen. De toekomst, aldus

Lees verder »
Leeswijzer

Leeswijzer Verdiepend

Onder deze noemer vindt de lezer enkele boeken van verschillende aard die, hetzij inhoudelijk, hetzij historisch, een diepere kennismaking mogelijk maken met de antroposofie en met haar stichter.   Antroposofie – Een nieuwe benadering Het

Lees verder »
Achtergronden

Motief belicht… Theosofie

De Antroposofische Vereniging in Nederland heeft november 2022 Motief belicht… Theosofie uitgegeven; een boekje dat zowel bedoeld is als introductie voor nieuwe lezers, als ook verdieping wil bieden voor wie al bekend is met dit basiswerk.

Lees verder »
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 33 – najaar 2022

Nieuwsbrief 33 van najaar 2022 is hier in te zien. Deze jaarlijkse uitgave met actuele uitgaven en ontwikkelingen is dit keer onder meer gewijd aan de nieuwe uitgave Wetenschap en wereldbeeld. Het spirituele perspectief. Verder is er ook een interview opgenomen met de nieuwe voorzitter Ignaz Anderson.

Lees verder »
Maatschappij

Interview met dr. Jesse Mulder over Wetenschap en wereldbeeld

In deze film van veertig minuten vertelt Jesse Mulder over de inhoud en achtergrond van het nieuwe boek Wetenschap en wereldbeeld, dat hij heeft samengesteld en van een inleiding voorzien. Hij laat zien dat zich met de historische ontwikkeling van de wetenschap een alomvattend, materialistisch wereldbeeld in onze hele cultuur heeft genesteld.

Lees verder »
Inleidend

Drie nieuwe herdrukken

Drie uitverkochte titels zijn opnieuw beschikbaar. De klassieker ‘Theosofie’: de eerste volledige beschrijving van het mens- en wereldbeeld van de antroposofie. De bestseller ‘De strijd om het mens-zijn’: over het mysterie van het kwaad, een thema dat uniek is voor het werk van Rudolf Steiner. De intieme beschrijving ‘Uit de sterren’: de gebeurtenissen tussen twee levens in en de uiteindelijke afdaling van de ziel naar de aarde.

Lees verder »
Achtergronden

Motief belicht… De filosofie van de vrijheid

De Antroposofische Vereniging in Nederland publiceert Motief belicht… De filosofie van de vrijheid; een boekje dat enerzijds bedoeld is als introductie voor nieuwe lezers, en anderzijds verdieping wil bieden voor wie al bekend is met dit werk.

Lees verder »
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 32 – najaar 2021

Nieuwsbrief 32 van najaar 2021 is hier in te zien. Deze jaarlijkse uitgave met actuele uitgaven en ontwikkelingen is dit keer onder meer gewijd aan de nieuwe uitgave In het midden de mens.

Lees verder »
Opvoeding en onderwijs

Podcast met Christof Wiechert

Podcast door Jan Jaap Hubeek met Christof Wiechert over de nieuwe Steineruitgave In het midden de mens. De bronnen van goed onderwijs, waarin Wiechert zich liefdevol-kritisch uitlaat over het vrijeschoolonderwijs.

Lees verder »
Profielen

Jeannette Boertien

In mijn levensloop spelen boeken en teksten een belangrijke rol. Mijn wieg stond in de pastorie van Wormerveer. Voor mijn tweede verjaardag verhuisden wij naar het buitenland om na 14 jaar weer in Nederland terug

Lees verder »
Evolutie

Verborgen geschiedenis – eerste voordracht

Nu zal ik u in deze voordrachten die aan de verborgen geschiedenis zijn gewijd en over historische gebeurtenissen en historische personen in het licht van de geesteswetenschap gaan, heel wat merkwaardigs te vertellen hebben.

Lees verder »
Evolutie

Enkele levensschetsen – nawoord bij Verborgen geschiedenis

De studie van de geschiedenis op basis van causale verbanden tussen elkaar opvolgende gebeurtenissen doet de werkelijkheid tekort. Het is daarentegen mogelijk om de geschiedenis als een proces van bewustzijnsontwikkeling te benaderen. Op zoek naar de onderliggende geestelijke krachten die in de mensheid en haar geschiedenis werken.

Lees verder »
Evolutie

Groot denken – inleiding bij Verborgen geschiedenis

Soms komt geschiedenis heel dichtbij. Een coronavirus veroorzaakte in 2020 een nieuwe en onbekende ziekte covid-19 en leidde tot een wereldwijde pandemie. De gedachten van menigeen gingen terug naar de geschiedenis van honderd jaar geleden, naar 1918. Toen brak de Spaanse griep uit aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Lees verder »
Gezondheid

Vruchtbare landbouw op biologisch-dynamische grondslag – nawoord

Lang voordat het begrip ecologie gemeengoed werd, gaf Rudolf Steiner al zijn ‘landbouwcursus’. Deze voordrachten¬ reeks uit 1924 schetst de principes van een landbouw die met de natuur samenwerkt, in plaats van haar op te jagen en uit te buiten. Daarvoor is een nieuwe vorm van kennis nodig, een kennis van het leven.

Lees verder »
Inleidend

De wereld van de gestorvenen – nawoord

Voor wie zich al langere tijd met antroposofie bezighoudt, is de wereld van de gestorvenen bekend terrein geworden. Maar in het dagelijks leven is de dood niet altijd zo’n vertrouwde metgezel geweest. Dit nawoord begint met de vraag naar de plaats van de dood in de samenleving, zowel vroeger als nu.

Lees verder »
Profielen

Jana Loose

Het was de schoonheid van het hiërogliefenschrift van het Oude Egypte en het intrigerende van die geheime taal die haar tot de studie van Egyptische taal- en letterkunde bracht. Na haar studie deed zij onderzoek

Lees verder »
Inleidend

De weg tot inzicht in hogere werelden – fragment

De weg tot bovenzinnelijk inzicht die in dit boek wordt aangegeven, leidt tot bepaalde zielservaringen, en het is van groot belang dat wie naar die ervaringen streeft, zich daarover geen illusies en misvattingen vormt. Dat de mens zich vergist op het gebied dat hier aan de orde is, ligt namelijk voor de hand.

Lees verder »
Filosofie

De filosofie van de vrijheid – nawoord

De filosofie van de vrijheid biedt een veelomvattende visie op de mens. Het verbindt de mens naar hoofd, hart en hand en vervalt niet in een antropologische eenzijdigheid zoals in de filosofie maar al te vaak gebeurt. Daarom is het actueler dan ooit.

Lees verder »
Christendom

De kringloop van het jaar – nawoord

Het gaat Steiner erom ons bewustzijn van de jaargetijden in het levensproces van de aarde te versterken. Of anders gezegd, onze samenleving met de aarde serieus te nemen en opnieuw vorm te geven.

Lees verder »
Mysteriën

Egyptische mythen en mysterien – nawoord

Rudolf Steiner maakt het mogelijk nieuw licht te laten schijnen op de inwijdingen in het oude Egypte en op de afbeeldingen op tempelwanden van rituele handelingen die ter ere van de goden werden uitgevoerd door de farao of door de hogepriester als diens plaatsvervanger.

Lees verder »
Evolutie

Sterrenwereld en de mens – nawoord

In dit boek wordt de grootsheid van de sterren- en planetenwereld behandeld. Dat is niet alleen een machtig geschenk op aarde, maar ook een noodzakelijke bagage voor het leven na de dood. Als je dit beseft, kun je er als het ware innerlijk uit eerbied voor knielen. Tegelijk kan het een machtige stimulans zijn om op weg te gaan en meer van de sterrenhemel te leren begrijpen en doorvoelen. Hier en nu.

Lees verder »
Christendom

Inzicht in het mysterie van Golgothe – nawoord

De voordrachtenreeks Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha, hier uitgegeven onder de titel Inzicht in het mysterie van Golgotha, omschrijft in de oorspronkelijke titel een bescheiden taak: Rudolf Steiner levert het materiaal, de bouwstenen om het mysterie van Golgotha te leren begrijpen. De lezer kan zelf met het materiaal aan het werk.

Lees verder »
Inleidend

Metamorfosen van de ziel – nawoord

“Ik wilde leerlingen inwijden in de Nederlandse taal en literatuur, maar bovenal wilde ik zelf leren hoe mensen nu eigenlijk in elkaar zitten. Oudere en wijzere collega’s in Haarlem wezen me op het bestaan van dit werk van Rudolf Steiner. ‘Daar staan wetmatigheden in waar je zeker iets aan zult hebben.’ “

Lees verder »
Inleidend

Stroom van originaliteit en leven – nawoord Opvoedkunst

In de loop van de jaren 1905 en 1906 bereikten Steiner veel aanvragen om voordrachten te houden over opvoedkundige vraagstukken en om gezichtspunten te geven bij de opvoeding. Om hieraan tegemoet te komen, schreef hij een autoreferaat met de samenvatting van een aantal van zijn pedagogische voordrachten.

Lees verder »
Achtergronden

Steiner vertalen

Wat als je iets niet ‘doorhebt’, als je niet begrijpt wat Steiner in hemelsnaam wil zeggen? Als ook geraadpleegde deskundigen het niet weten, dan rest niets anders dan recht-op-en-neer vertalen wat er staat – wat me een hoogst ontevreden gevoel bezorgt. Waarom? De woorden zijn toch keurig vertaald?

Lees verder »
Achtergronden

Ontstaan van het nawoord van Over de drempel

Een van mijn favoriete onderwerpen is Steiners beschrijving van wat meditatie is. Hij beschrijft mediteren als een tussentoestand, midden tussen innerlijk waarnemen en denken. Het mediteren is een soort innerlijk ademen, het heen en weer bewegen tussen het waarnemen van een idee of gedachte en het denken ervan.

Lees verder »
Achtergronden

Nawoord ‘Uit de sterren’

Toen de redactie van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen mij vroeg om bij dit boek een nawoord te schrijven, hoefde ik niet lang na te denken, want de wereld van de ‘ongeborenen’ gaat mij aan het hart, vooral de tijd vóór en rond de conceptie.

Lees verder »
Evolutie

Uit de schoot der goden – nawoord

De herkomst van de morele waarden is vanaf de negentiende eeuw een klemmend raadsel geworden. Vóór die tijd werd onder invloed van de godsdienst de zedewet, meer nog dan de natuurwetten, als van God afkomstig beschouwd.

Lees verder »
Achtergronden

De mens als tempel voor de kosmos

In deze nieuwe vertaling De sterrenwereld en de mens beschrijft Rudolf Steiner de wonderbaarlijke werking van sterren en planeten, van de hele kosmos, op de bouw en de gestalte van het menselijk lichaam. Hoe kunnen we deze grootsheid bevatten? Passages uit het nawoord.

Lees verder »
Achtergronden

Het geheim van het leven

Vanuit het perspectief van het karma zoekt Jaap van de Weg als schrijver, spreker en cursusleider naar verdiepende gezichtspunten. We gaan met hem in gesprek over de thema’s in het allernieuwste boek van de Steiner Vertalingen, Uit de sterren.

Lees verder »
Gezondheid

De aarde draagt, de kosmos brengt

Er is een dieperliggend probleem dat de hele aarde en alle mensen aangaat en dat te maken heeft met iets waarop Rudolf Steiner steeds weer gewezen heeft, namelijk op het belang dat we ons als mensen weer bewust worden van de hemel.

Lees verder »
Profielen

Hapé Smeele

Sinds begin 2019 werk ik als uitgever voor de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. Ik zie het als mijn taak om de schat die de afgelopen dertig jaar is opgebouwd (bijna 70 titels die zijn vertaald

Lees verder »
Profielen

Frans van Bussel

Mijn eerste antroposofische boek kocht ik als linkse student in de jaren zeventig, op advies van iemand die – zoals spoedig bleek – niet had begrepen wat ik zocht. Het was een Steiner-vertaling van Uitgeverij

Lees verder »
Profielen

Michel Gastkemper

Michel Gastkemper is sinds 2007 redacteur van de Steiner Vertalingen met een ruime redactionele ervaring. Hij is hoofdredacteur van Motief, het ledenorgaan van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Eerder was hij redacteur bij het blad

Lees verder »
Profielen

Michiel ter Horst

Toen ik prof. Lievegoed, de grote baas van de Vrije Hogeschool, waar ik toen werkte, over onze plannen voor de Rudolf Steiner Vertalingen vertelde, keek hij zuinig. Heel zuinig. Ik vroeg hem: “Waarom kijk je

Lees verder »
Profielen

Floris Lambrechtsen

Floris Lambrechtsen is sinds 2015 als penningmeester met de Steiner Vertalingen verbonden. Alhoewel geen antroposoof van huis uit, maakte hij op jonge leeftijd kennis met Steiner door deelname aan het propedeutisch jaar van de Vrije Hogeschool.

Lees verder »
Profielen

Mayke de Witt Hamer

Vanuit de achtergrond van de vrijeschool raakte ik betrokken bij de opzet van een speelgoed- en boekentafel, waarna ik samen met een vriendin een dito winkel ben gestart. Van het een kwam het ander: na

Lees verder »
Profielen

Ignaz Anderson

Mij werd gevraagd mee te denken om het boek In het midden de mens maatschappelijk een podium te bieden, en daar kon ik geen nee tegen zeggen. Want als pedagoog opgeleid en 25 jaar werkzaam

Lees verder »